Interview

IN RELATIONSHIP WITH FOOD บทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอาหารของ ‘อนุสรณ์ ติปยานนท์’

ค้นหาความจริง (ที่อาจไม่มีจริง) ในผลงานของ ‘คงเดช จาตุรันต์รัศมี’