ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว

ไม่มีใครควรได้สวัสดิการที่ดีแต่เพียงผู้เดียว