ครอบครัวจีน

เสียงจากเพื่อน LGBTQ+ หลังอ่านเรื่องสั้นใน ‘ด้วยรักและผุพัง’