Skip to content

สถานการณ์ยังเป็นปกติ

144 pages 10.5 x 18 185.-

8 เรื่องสั้นกึ่งเหนือจริงของชาวเมืองธรรมดา เพราะนอกจากจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการมากมาย ยังเป็นเมืองที่สุขสบาย จนต่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดไหน นองเลือดเพียงใด ผู้คนก็ยังใช้ชีวิตต่อไป และมองมันเป็นเพียงสถานการณ์ปกติ โดย ‘สมุด ทีทรรศน์’ นักเขียนวรรณกรรมผู้มีลีลาการเล่าเรื่องไม่ธรรมดา

read now buy now