Skip to content

BETWEEN HELLO AND GOODBYE ครู่สนทนา

336 pages 5x7.2" 335.-

บทสนทนาคัดสรรจากนิตยสาร a day และเว็บไซต์ The Cloud ตลอดการทำงานสัมภาษณ์ในรอบ 10 ปีของ ‘จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์’ ผู้ค้นพบความสำคัญของการพูดคุย ค้นพบความฝันในถ้อยคำ และค้นพบความหมายของชีวิตจากคู่สนทนา

read now buy now