ในความรักเราต่างเป็นนักทฤษฎี

‘แซลทอล์ก-มอนโทร’ ถกถามปัญหาความรักกับนักทฤษฎี