Skip to content

WRONGDESIGN: A SELECTION OF COVER DESIGNS 2002-2020

248 pages 16.5 x 24 OCT 2019 695.-

ผลงานที่คัดเลือกจากการทำงานกว่า 20 ปีของ ‘wrongdesign’ หรือ ‘กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล’ นักออกแบบปกหนังสือผู้ผลิตผลงานมาแล้วหลายร้อยปก กับเรื่องราวและผลงานในวัยแรกเริ่มที่มีทั้งร่องรอยของความผิดพลาด เรื่องเล่าที่ซุกซ่อนอยู่ในกระบวนการคิดงาน การทำงานกับทั้งบรรณาธิการ นักเขียน และการเรียนรู้จากหนังสือมากมายที่เขาได้เผชิญตั้งแต่ปี 2002-2020

read now buy now