Skip to content

MY BEST FRIEND IS ME [RE-COVER EDITION]

272 pages 5x7.2" 250.-

เราจะคิดถึงใครเมื่อต้องอยู่ไกลบ้าน? เมื่อ ‘พวงสร้อย อักษรสว่าง’ อดีตผู้ช่วยผู้กำกับตัดสินใจไปร่ำเรียนวิชาอาร์ตถึงเยอรมนี ‘My Best Friend is Me’ ผลงานที่กลั่นกรองเอาประสบการณ์ชีวิตกว่าสองปีในแดนไกลมาบอกเล่าผ่านบทสนทนาทางความคิดกับเพื่อนสนิทในต่างแดนที่ไม่ใช่ใครอื่น แต่คือตัวเธอเอง

read now buy now