Skip to content

LONG LONG WAY

288 pages 5 x 7.2" OCT 2018 340.-

จากความสนใจอยากศึกษาต่อด้านศิลปะ สู่ทริปลองเยี่ยมชมเมืองที่ไกลบ้าน 7 ประเทศในยุโรป ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อสำรวจพื้นที่ใหม่ให้กับชีวิตในอนาคต และลองสำรวจชีวิตของผู้คนภายในเมืองที่แตกต่างของ ‘ศรภัทร ภัทราคร’ อดีตสถาปนิกผู้มองเห็นชีวิตในงานสถาปัตย์ และเจ้าของเพจ ‘decided to live full time in a hotel’

read now buy now