Skip to content

เอ๊ะ! เจแปน EXCLUSIVE SCOOP ON JAPANESE

248 pages 5x7.2" 180.-

เราต่างรู้จักประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน แต่ใครบ้างที่รู้จัก ‘คนญี่ปุ่น’ อย่างลึกซึ้ง ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล อาสาพาพวกเราไปทำความรู้จักชาวปลาดิบให้มากขึ้นผ่าน ‘เอ๊ะ! เจแปน Exclusive Scoop on Japanese‘ ความเรียงเชิงลึกว่าด้วยคนหลาก ประเภทในญี่ปุ่น (ยากูซ่า, โอตาคุ, แยงกี้, ซาลารี่มัง, ฯลฯ) ที่อุดมไปด้วยข้อมูล จนเราอาจต้องอุทานว่า “เอ๊ะ! คนญี่ปุ่นเป็นอย่างงี้หรือนี่”

read now buy now