Skip to content

วรรษชล ศิริจันทนันท์

นักเขียนและนักแปลอิสระ มีผลงานการเขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมเขียนเรื่องสั้นใน ‘คนึงแมนชั่น’ และ ‘ทำลาย, เธอกล่าว’ รวมถึงทำโปรเจกต์หนังสือเกี่ยวกับการเมืองไทยร่วมสมัย ‘IF WE BURN,’