Skip to content

ธนชาติ ศิริภัทราชัย

  • เบ๊นทำงานในทีมผู้ช่วยผู้กำกับเรื่อง ‘ลุงบุญมีระลึกชาติ’
  • เบ๊นเป็นช่างภาพและนักแปลอิสระ
  • เบ๊นชอบกินบร็อคโคลี