ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

  • นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
  • คอลัมนิสต์ที่มีผลงานทั้งในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ รวมถึงมีงานตีพิมพ์ในรูปแบบวารสารรวมถึงแบบเรียนเกือบสิบฉบับ
  • มีความถนัดด้านการย่อยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให้อ่านเข้าใจง่าย

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)