ณัฐชนน มหาอิทธิดล

  • เป็นพวกชอบระลึกความหลัง เป็นคนปากจัด เป็นคนชอบเขียนหนังสือ
  • เป็น 1 ใน 3 ทีม That day ผู้เขียนหนังสือ ‘วันก่อนครับ’

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (3)