มนสิชา รุ่งชวาลนนท์

มนสิชา รุ่งชวาลนนท์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท สาขา Heritage Management จากมหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันทำงานด้านการสื่อสาร รวมทั้งเป็นคอลัมนิสต์ให้กับ a day จัดพ็อดแคสต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจ ‘พื้นที่ให้เล่า’ 

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)