Skip to content

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

  • เกิดวันที่ 1 กันยายน 2528 ที่จังหวัดนครสวรรค์
  • เป็นผู้เขียนรวมเรื่องสั้น ‘การเมือง เรื่องเซอร์เรียล’ (2554) และ ‘ฮาวายประเทศ’ (2554)
  • นอกจากงานขีดเขียนที่ใช่ว่าจะเลอเลิศอะไรนักก็ดูจะเป็นคนที่ไม่มี skill ด้านใดเป็นพิเศษ ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักแปลและนักทำนิตยสารอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่