Skip to content

จิราภรณ์ วิหวา

  • นักเขียนสาวอารมณ์ดีผู้ชอบของเก่า เมืองเก่า
  • นอกจากเธอจะมีฝีมือในการเขียนหนังสือแล้ว ว่ากันว่าเธอยังมีฝีมือในการทำอาหารด้วย
  • ปัจจุบันมีพันธกิจหลักคือ ทำอาหารให้อร่อย และหาร้านอร่อยกิน