Skip to content

ลงทุนศาสตร์

นักเขียน นักลงทุน-การเงิน และเจ้าของหนังสือ ‘Money Lecture เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิต’ และ ‘Stock Lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียว’