อาทิตย์ ประสาทกุล

  • นักการทูต นักเจรจา นักเขียน นักเดินทาง
  • ชอบศึกษาธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมต่างถิ่นจากการใกล้ชิดกับคนในพื้นที่
  • ชอบหลบหลีกความวุ่นวายด้วยการไปเฝ้าดูชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ
  • จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)