ศรภัทร ภัทราคร
  • เกิดปี พ.ศ.2534 ในครอบครัวนักวิทยาศาสตร์
  • เคยทำงานในบริษัทสถาปนิกและบริษัทออกแบบ
  • มีความเชื่อว่าชีวิตมีโอกาสให้เรียนรู้เสมอ