• SEE YOU AT SALMON FRESH TO FEST SOON !
  • SEE YOU AT BOOK EXPO SOON !
สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์
  • นักวิชาการ คอลัมนิสต์บทความด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาเครื่องมือเรียนรู้และตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดล้อม มักร่วมกลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรม ‘นักสืบสิ่งแวดล้อม’
  • ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว มุ่งทำงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเมือง