• SEE YOU AT SALMON FRESH TO FEST SOON !
  • SEE YOU AT BOOK EXPO SOON !
อนุสรณ์ ติปยานนท์
  • นักเขียนวรรณกรรม เจ้าของผลงานนวนิยาย เรื่องสั้น กวี และบทความจำนวนนับไม่ถ้วน
  • เพลงรักนิวตริโน เป็นนวนิยายเรื่องที่สี่ นับจากลอนดอนกับความลับในรอยจูบ, แปดครึ่งริคเตอร์ และจุงกิงเซ็กซ์เพรส
  • ยังคงเดินทางและเขียนหนังสืออย่างต่อเนื่องเสมอ