• SEE YOU AT SALMON FRESH TO FEST SOON !
  • SEE YOU AT BOOK EXPO SOON !
จิราภรณ์ วิหวา
  • นักเขียนสาวอารมณ์ดีผู้ชอบของเก่า เมืองเก่า
  • นอกจากเธอจะมีฝีมือในการเขียนหนังสือแล้ว ว่ากันว่าเธอยังมีฝีมือในการทำอาหารด้วย
  • ปัจจุบันมีพันธกิจหลักคือ ทำอาหารให้อร่อย และหาร้านอร่อยกิน